Devino client METRO

Aplică pentru un card METRO

Adina Tamplaru (Head of Corporate Communications) - Interviu Formula AS

"De-ale noastre" - Legumele romanesti patrund in marile magazine

În sfârșit, comercianții iau în serios potențialul uriaș al agriculturii românești! Rețeaua METRO a demarat un program numit "De-ale noastre", prin care va pune în vânzare legume românești crescute tradițional. O speranță pentru fermierii români, dar și o veste bună pentru toți cei ce preferă produsele autohtone, cultivate ca pe vremea bunicii, cu miros de grădină. Despre această inițiativă am stat de vorbă cu Adina Tîmplaru, șefa departamentului de comunicare a rețelei METRO.  

În sfârșit, românii pot cumpăra legume româ­nești și din magazine, nu doar de la piață, iar țăranii români au acces mai ușor la rafturi pentru a-și vinde recolta. Rețeaua METRO Cash & Carry a venit cu soluția salvatoare. Cum s-a născut proiectul "De-ale noastre"? 

Am simțit că este o mare așteptare pe ideea pro­duselor locale. De câțiva ani plutea în aer dorința ro­mânilor de a veni într-un magazin supermarket, pentru a cumpăra legume românești. Era și o nemulțumire a clienților care veneau și găseau doar produse din alte țări, dar și convingerea lor că țăranii români au marfă su­perioară din punct de vedere al calității. Cred că ați observat că în ultimul timp, la piață, oamenii întreabă mai întâi dacă roșiile sau ardeii sau orice altceva sunt ro­mânești, și abia apoi cumpără. Ne-am adaptat aces­tui trend și am testat, mai întâi, programul "De-ale noastre", printr-un proiect pilot, în toamna anului tre­cut. Astfel, putem veni acum în fața clienților noștri cu produse 100% românești, de foarte bună calitate. 

Nu a fost o perioadă cam lungă pentru a lua de la țărani niște legume și a le pune pe raft?

Pare o perioadă lungă, însă nu este. Noi, cei de la METRO, facem treaba nemțește. Am dorit ca această inițiativă să nu se întoarcă împotriva țăranilor români și atunci am făcut câteva reguli stricte pentru calitatea legumelor ce se vor vinde sub sigla "De-ale noastre". Într-o primă fază, vom vinde: roșii, ardei gras, capia și gogoșar, castraveți și vinete. Fiecare țăran a fost ales cu grijă în acest program. Semințele și răsadurile au fost furnizate de noi, ca să fim siguri de calitatea produselor și pentru ca ele să fie uniforme. 
adina_timplaru_200x160

Am angajat un inginer agro­nom care este și con­sul­tant ME­TRO și el le-a oferit pro­ducătorilor con­sultanță de specia­li­tate pentru toa­te deta­liile: selecția so­iu­rilor, tipul de sol, perioa­da optimă de re­coltare și multe alte de­talii teh­nice. Nu în ul­ti­mul rând, se află în apro­pierea fermie­rilor un de­pozit de co­lec­tare, unde recolta se poa­te păstra în condiții op­time. A durat un pic mai mult, poate, dar în felul acesta, o­fe­­rim produse proas­­pete și, ceea ce cred că este foarte im­por­tant, a­vem "pro­duse de ori­gine con­tro­la­tă", o pre­mieră pen­tru Ro­mânia. Adi­că, putem spune cli­en­ților e­xact de unde vi­ne o roșie și în ce con­diții a fost crescută.

Cât de importantă este această "origine con­trolată" a legumelor? Nu e mai degrabă un moft im­por­tat de la țările vestice? 

Nu e deloc un moft, mai ales în ziua de azi, când se importă de peste tot și de multe ori ți se spune că pro­dusul e românesc, fără a avea posibilitatea să ve­rifici dacă este sau nu adevărat. Originea controlată a legumelor și fructelor la noi în țară este, în acest moment, la stadiul de dorință, din păcate. Se știu, în cele mai fericite cazuri, doar țările de proveniență. Însă atunci când vine vorba despre tehnologii sau metode de producție, clienții au foarte puține informații la dis­poziție. De aceea, trasabilitatea întregului proces de producție îi va asigura pe oameni de calitatea pro­du­sului, precum și de faptul că au fost respectați anumiți parametri și standarde de producție. În cazul Poiana Mare, zona de unde achiziționăm noi, vom ști sigur că legumele au fost crescute prin tehnologii tradiționale. Noi știm ce vindem, dar și dumneavoastră o să știți ce cumpărați. Nu mi se pare un moft, dimpotrivă, cred că este foarte important și necesar în condițiile comerțului de astăzi. 

Spre deosebire de legumele de import, cele românești sunt căutate pentru că sunt cul­tivate tra­dițional, cu îngrășăminte natu­rale, au gust, savoare și nu sunt crescute cu chimicale. Veți păstra acest specific? 

Legumele "De-ale noastre" sunt pro­duse prin tehnologii tradiționale și sunt cultivate în pă­mânt. Producția este realizată în solar, în proporție de 70%, sau pe câmp, 30%. Pentru creșterea lor se vor fo­­losi, pre­ponderent, îngrășămintele naturale. Folosi­rea pro­ce­deelor tradiționale oferă legumelor proprietăți su­pe­rioare, gustul și mirosul lor fi­ind specific celor de gră­dină. Când am pornit această ini­țiativă, tocmai pe aceste calități am mizat. Ca să nu se piardă nimic din calitatea legumelor românești, chiar și ambalarea, manipularea și transportul au fost gândite într-un mod anu­me.  


"Furnizorii noștri sunt 200 de fermieri din Dolj"  

Țăranii români aș­teaptă o astfel de inițiativă de do­uă­zeci de ani. Cum a fost primit acest program de către fermieri? 

A fost primit cu mult entuziasm. Și în zona pro­ducătorilor, nu doar în cea a consumatorilor, era o aș­tep­tare foarte mare pentru o asemenea inițiativă. Pro­gramul nostru vizează, într-o primă fază, agricul­torii din bazinul legumicol Poiana Mare, județul Dolj. Mai exact, două sute de fermieri sunt fur­ni­zorii noștri. Seg­men­tul micilor pro­du­cători este unul dintre acele sec­toare care ar avea nevoie de foarte multă aten­ție, având un aport considerabil la dez­voltarea sănătoasă a eco­no­miei locale. Am inițiat acest pro­iect, unic în Ro­mâ­nia, tocmai din do­rin­ța de a veni în spri­jinul micilor pro­du­cători cu soluții con­crete, care să îi ajute să devină mai pro­ductivi. Ne dorim ca acest program să se dovedească a fi so­luția câștigătoare pentru agri­cultorii locali și sperăm să îl extindem la nivel națio­nal, și în alte regiuni ale țării, pe mai multe tipuri de culturi. Încercăm, în felul acesta, să creăm o situație în care toată lumea să câș­tige: noi, pentru că oferim pro­duse de calitate, cum­părătorii, pentru că vor avea le­gume gustoase și proas­pete, producătorii, pentru că vor primi un sprijin să se dezvolte. 
adina_timplaru_220x160_6
adina_timplaru_220x160_1
adina_timplaru_220x160_2
adina_timplaru_220x160_4

De ce ați ales zona Poiana Mare din Dolj și cât de greu a fost să porniți acest program acolo?


Am selectat această zonă, Poiana Mare, tocmai pen­tru tradiția sa în ceea ce privește culturile de 
legu­me. În trecut, Poiana Mare era cea mai importantă și mai cunoscutăregiune legumicolă a țării. Și în prezent, principala sursă de venit a locuitorilor acestei regiuni o reprezintă legumicultura. Așadar, amidentificat aici o zonă cu potențial evident. Problemele pe care le-am întâmpinat le-am depășit pas cu pas și cred că ele se regăsesc peste tot în România, la majo­ritatea țăranilor și producătorilor. Din acest punct de vedere, cred că programul nostru desfășurat la Poiana Ma­re va 
fi un mo­del pentru alți producători români care doresc să își vândă marfa nu doar în piețe. Am constatat că aceș­tia se confruntă, în primul rând, cu o lipsă de pregătire de specialitate.

Însă, poate unele din­tre cele mai apă­să­toa­re probleme ale acestorasunt pro­cesul de dis­tri­buție, extrem de greoi, lipsa unui spațiu de colectare, lipsa unor asociații și culturile extrem de frag­mentate. Am analizat cu atenție toate aceste pro­bleme și am încercat, prin programul de susținere a producătorilor locali "De-ale noastre", să le dăm cele mai bune so­lu­ții.


Nu vă temeți că ideea dumneavoastră va fi preluată de concurență?

Acest program de susținere a producătorilor locali este prima inițiativă de acest fel aparținând unui co­merciant de gen și cred că este posibil ca inițiativa noastră să fie urmată și de alții. Dar acesta ar  fi un lu­cru bun, pentru că ar însemna implicarea sectorului privat în dezvoltarea segmentului micilor producători. Acest lucru poate avea doar efecte pozitive: atât asupra micilor producători, și implicit asupra economiei, cât și asupra clienților și pieței. În felul acesta, putem sa­tisface într-o măsură mai mare cererea prin producția in­ternă de legume. Nu ne este teamă: calitatea și pro­fe­sio­nalismul vor face întotdeauna diferența.

Autor:  CATALIN MANOLE