Devino client METRO

Aplică pentru un card METRO

Condiții generale de vânzare ale METRO Romania

hero-metro
(în continuare denumit „METRO”)
 
 
Prin prezentul document, METRO stabilește termenii și condițiile privitoare la accesul Clientului și dreptul acestuia de a cumpăra produse din magazinele METRO Cash& Carry din România („Magazinele METRO”).
 
1. METRO vinde prin sistemul de autoservire, pe baza legitimației de acces, mărfuri alimentare și nealimentare către persoane juridice, persoane fizice autorizate, asociații familiale autorizate conform legii și persoane fizice („Client METRO”) înregistrate în baza sa de date. Mărfurile sunt achiziționate de Clientul METRO în scopul revânzării, prelucrării și/sau utilizării acestora ca produse consumabile. 
    
2. Clientul METRO are acces în Magazinele METRO după ce prezintă legitimația de client cu poza tip buletin sau legitimația de client plus un document de identitate. Un Client METRO poate fi însoțit de încă două persoane care să-l ajute. Accesul minorilor în Magazinele METRO este permis, pe răspunderea Clientului METRO, și numai dacă aceștia sunt însoțiți și supravegheați permanent de către părinți, ocrotitori legali sau adulți însoțitori. 
 
3. Clientul METRO poate efectua cumpărături în Magazinele METRO numai pe baza legitimației de client. Emiterea și predarea legitimației către titulari este condiționată de prezentarea următoarelor documente în original plus copie*:
- certificat de înregistrare de la Registrul Comerțului sau decizie de constituire (după caz)
- certificat de înregistrare fiscală
- împuternicire din partea persoanei juridice/fizice autorizate privind calitatea persoanei care solicită înregistrare, copie de pe buletinul de identitate și ștampila
- împuternicire din partea persoanei juridice/fizice autorizate privind numirea clienților persoană fizică.

SAU

- certificatul constatator, nu mai vechi de 30 de zile și actul de identitate, atunci când solicitantul este administratorul persoanei juridice.

*În cazul înregistrării unui PFA este nevoie de certificatul constatator, nu mai vechi de 30 de zile și actul de identitate, atunci când solicitantul este administratorul persoanei juridice.
 
4. Clientul este obligat să se asigure că doar titularii legitimaților emise pe numele/denumirea acestuia, fac cumpărături din Magazinele METRO, și va despăgubi METRO pentru toate costurile sau pagubele, rezultat al abuzurilor privitoare la utilizarea legitimațiilor, eliberate pentru uzul clientului, sau pentru alte violări ale acestor Condiții generale de cumpărare, de către titularii legitimației sau de către persoanele care îi însoțesc.  
 
5. Legitimația de client este proprietatea METRO. Pierderea acestei legitimații trebuie notificată imediat în scris către METRO. 
 
6. Clientul este obligat să informeze METRO în scris (furnizând în același timp și documentele justificative) cu privire la oricare din următoarele cazuri:
·         schimbarea sediului social, 
·         modificarea obiectului de activitate, 
·         schimbarea regimul de plătitor / neplătitor de TVA, 
·         deschiderea unei proceduri de reorganizare judiciară sau faliment împotriva Clientului,
·         suspendarea activității, caz în careva restitui către METRO toate legitimațiile de client emise pe numele/denumirea Clientului,
·         închiderea activității, caz în care va restitui către METRO toate legitimațiile de client emise pe numele/denumirea Clientului,
·         retragerea dreptului de a efectua cumpărături în Magazinele METRO pentru unul sau mai mulți dintre titularii legitimaților emise pe numele/denumirea Clientului, caz în care va restitui către METRO legitimațiile de client emise pentru respectivii titulari.
 
Prin acceptarea facturii la casa de marcat clientul confirmă că datele sale de identificare care apar pe factura METRO sunt corecte.
 
7. Dacă titularul de legitimație (sau persoanele care îl însoțesc), deschid sau deteriorează ambalajele bunurilor, indiferent de motiv, intenționat ori accidental, titularul legitimației este obligat să cumpere întregul conținut al ambalajului respectiv.
 
8. METRO poate întrerupe relațiile sale cu Clientul în orice moment, fără a fi nevoit sa argumenteze acest lucru. Relațiile vor fi întrerupte automat în cazul în care Clientul își încetează activitatea, din orice motive. În acest caz, titularii legitimațiilor emise pe numele/denumirea Clientului își pierd dreptul de acces în Magazinele METRO, Clientul având obligația de a returna toate aceste legitimații de client.
 
9. Prin plata sumei facturate, titularul legitimației confirmă acceptarea bunurilor și lipsa defectelor vizibile. Bunurile vor putea fi returnate/schimbate în cazurile prevăzute de lege și numai în ambalajul original (nedeteriorat), împreună cu factura de cumpărare în original.
 
10.Bunurile rămân în proprietatea METRO, până în momentul în care contravaloarea produselor cumpărate a fost achitată integral. 
 
11. Clientul va permite personalului desemnat de METRO efectuarea controlului privind conformitatea mărfurilor cumpărate cu factura emisă. Controlul se va efectua în spațiul dintre case de marcat și ieșirea din magazin. În cazul în care detectorii antifurt emit semnale sonore, clientul se obligă să colaboreze cu personalul de pază pentru clarificarea situației.
 
12. Verificarea aparaturii electrice sau electronice se va face numai la bancul de probe (atunci când este posibil), în prezența operatorului de vânzări. METRO nu garantează faptul că marfa cumpărată de client corespunde sau nu scopurilor prevăzute de acesta.
 
13. Parcarea și folosirea autoturismelor pe teritoriul METRO se fac pe răspunderea proprie a clientului și a persoanelor care îl însoțesc.
 
14. Este interzis accesul la instalațiile electrice și la echipamentele tehnice din magazinele METRO (instalații, utilaje, mașini etc.)
 
15. Este interzisă staționarea la o distanta mai mică de 2,5 m față de utilajele de ridicat și transportat marfa, sau trecerea pe sub sarcina ridicată la înălțime.
 
16. Autoservirease va face numai din spațiile de vânzare accesibile, aflate pe sol sau pe rafturile situate la joasă înălțime.
 
17. Clientul se obligă să respecte atât semnalizările de securitate permanente (panouri, culori,etichetare) cât și semnalizările ocazionale (comunicare verbală, semnal acustic, semnal luminos, gest semnal).
 
18. În cazul în care METRO suferă prejudicii ca urmare a încălcării de către Client (sau a persoanelor însoțitoare) a obligațiilor asumate prin prezentele Condiții Generale de Vânzare sau a prevederilor legale în vigoare, Clientul se obligă să despăgubească METRO corespunzător prejudiciilor cauzate. 
 
19. În cazul în care Clientul suferă vătămări corporale și/sau pagube materiale, în urma nerespectării condițiilor prevăzute mai sus, METRO este exonerată de orice răspundere, Clientul suportând consecințele.
 
20. Clientul este de acord ca toate datele pe care le-a furnizat către METRO în scopul eliberării Legitimației de client, cât și informațiile privitoare la cumpărăturile efectuate, sa fie procesate de către METRO, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 (cu modificările ulterioare), pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, pentru menținerearaporturilor dintre METRO și Client, în scopul informării Clientului cu privire la ofertele periodice de vânzare METRO și ale partenerilor. Clientul are dreptul la acces, informație, intervenție și opoziție, privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile legale în materie.
 
Reprezentanții autorizați din partea Clientului acceptă termenii și condițiile de mai sus, astăzi ___________[anul]________.
 
 

Lista reprezentanților autorizați desemnați de Client pentru a efectua cumpărături din Magazinele METRO (titulari ai legitimațiilor emise pe numele/denumirea Clientului):

 

Nr.Crt. Nume și prenume reprezentanți autorizați Adresă reprezentant autorizat Telefon mobil reprezentant autorizat Adresa e-mail reprezentant autorizat Data înscrierii pe lista Semnătura reprezentant legal al Clientului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

În cazul în care Clientul dorește să retragă dreptul de a efectua cumpărături în Magazinele METRO pentru unul sau mai mulți dintre reprezentanții autorizați mai sus menționați, Clientul va trebui să depună la magazinul METRO unde au fost emise legitimațiile o solicitare scrisă însoțită de legitimațiile de client emise pentru respectivii titulari. În lipsa efectuării acestor formalități persoanele mai sus menționate vor fi considerate în continuare drept reprezentanți autorizația Clientului.
 
Pentru Client
Reprezentant legal:
Nume: __________­­­­­­­­­­­­­_________________
 
Semnătura și ștampila:______________