Devino client METRO

Aplică pentru un card METRO

Regulament Buy-Back

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

“ COLECTARE ÎN SISTEM 1:1 ”

 

Art. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei promoţionale “COLECTARE IN SISTEM 1:1” (denumita in continuare „Campania”) este S.C. METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L., persoana juridica constituita si functionand in conformitate cu legile romane, avand sediul social in Bucuresti, bd. Theodor Pallady 51 N, Cladirea C6, Corp A, Sector 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/9081/2010, Cod Unic de Inregistrare 8119423 (denumita in continuare “Organizator” sau “METRO”). Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul regulament (denumit in continuare „Regulamentul”) este finală şi obligatorie pentru participanţi. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament. Orice modificare a Regulamentului va fi anunţata public de Organizator cu cel puţin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare a modificării.

 

Art. 2. ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Campania se va desfăşura la nivel national, in toate magazinele METRO CASH & CARRY din Romania.

 

ART. 3. SCOPUL CAMPANIEI

Intrucat organizatorului ii revine obligatia si responsabilitatea pentru constientizarea clientilor Metro, privind deseurile de echipamente electrice si electronice precum si preluarea acestora de la magazine in sistem 1:1.

Programul “COLECTARE IN SISTEM 1:1” se adreseaza clientilor Metro si are doua directii de actiune:

(a) Informarea publicului si implicarea lui in problematica actuala a preocuparilor pentru reducerea generarii de deseuri in natura, cu deosebire privind efectele nocive ale vechii atitudini la debarasarea deseurilor electrice, context in care progresele industriei in reproiectarea produselor si solutiile inovative ce le fac mai usor reciclabile, sunt teme centrale.

(b) Interactiunea activa cu publicul, pentru a-l antrena in miscarea de inlocuire a vechilor aparate electrice din gospodaria sa, adesea mari consumatoare de energie, cu cele moderne, confortabile in exploatare si eficienta energetica, oferindu-i totodata solutii practice pentru degajarea celor vechi, ceea ce va stimula si colectarea deseurilor de echipamente electrice si electronice din gospodariile particulare.

 

ART. 4. DURATA CAMPANIEI

Campania se desfăşoară în perioada 01 Mai 2021 – 30 Aprilie 2022. Orice modificare a perioadei de valabilitatea a Campaniei va fi anunţata public de Organizator cu cel puţin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare a modificării.

 

ART. 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

La aceasta Campanie poate participa orice client Metro Cash & Carry Romania S.R.L. (in continuare „METRO”) care accepta conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”).

 

ART. 6. PRODUSE ELIGIBILE PENTRU A PARTICIPA LA PROGRAM

Programul se aplică pentru produsele vechi şi complete făcând parte din următoarele categorii: minibaruri, lazi frigorifice, congelatoare, frigidere 1/2  usi, frigidere side by side, combine frigorifice, masini spalat rufe automate, masini spalat rufe semiautomate, masini spalat vase, masini spalat rufe automate+uscator, uscatoare rufe, aparate de aer conditionat tip split, aragaze.  Excepție fac produsele vechi care nu sunt complete (au componente sau părţi lipsă). In cazul echipamentelor frigorifice complete, acestea trebuie sa contina intregul circuit frigorific (compresor, condensator, vaporizator), iar in cazul masinilor de spalat complete, acestea trebuie sa contina motorul si cuva. Pentru aer conditionat este necesara unitatea externa si unitatea interna. Pentru aragaz este necesara cel putin unitatea de cuptor.

 

ART. 7. MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru a partipa la campanie, cumparatorul trebuie sa aduca si sa predea produsele vechi functionale sau nefunctionale in magazin.

Beneficiul pentru cumparator este reducerea in valoare de 100 ron cu tva care se aplica la case , direct pe factura,  conditionat de achizitionarea unui articol nou din acceasi categorie de produse enumerate in prezentul regulament.

Reducerea se aplica la achizitia unui singur produs, direct la casa.

Dacă un client aduce mai multe Produse vechi, acestea se evaluează individual și va obtine reducerea de 100 ron cu tva pentru fiecare Produs.

Predarea echipamentului vechi la achizitionarea unui echipament nou se realizeaza in sistem “unul la unul”, in conf. cu OUG 5/2015, respectiv echipamentul predat trebuie sa faca parte din categoriile enumerate la art 6,  sa fie de tip echivalent si sa indeplineasca aceleasi functii ca echipamentul nou furnizat.

Prevederile prezentului Regulament nu aduce atingere drepturilor cumparatorilor prevazute de Ordonanţa de urgenţă nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.

Organizatorul presupune că fiecare client care participă la Program deține cu titlu legal Produsul cu care participă la Program, mai exact că fiecare client este proprietarul de drept al Produsului pe care îl predă. Organizatorul nu are obligația de a verifica și de a certifica dreptul clientului asupra Produsului predat în cadrul Programului, întreaga responsabilitate în acest sens aparținând clientului.

 

ART. 8. CONDITIE DE VALIDITATE

Pentru ca un participant sa fie considerat valid, trebuie sa intruneasca concomitent urmatoarele conditii:

1. Sa indeplinesca conditiile de la Art. 5 a prezentului Regulament;

2. Sa predea un echipament vechi in oricare din situatiile mentionate la Art. 6 din prezentul Regulament.

3. Sa achizitioneze in perioada campaniei un electrocasnic din categoria de produse mentionate la art 6 din magazinele Metro, contra predarii unui echipament vechi.

 

ART. 9. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 Prin participarea la această campanie, se prezumă luarea la cunoştinţă a regulamentului şi consimţământul  participantului pentru procesarea datelor sale cu caracter personal de către organizatorul Campaniei, în conformitate cu legea 677/2001. SC METRO CASH & CARRY. este înregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 1207 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personale şi libera circulaţie a acestor date.

Tuturor participanţilor la Campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenţie, de opoziţie, de a se adresa instanţei competente şi de plângere către autoritatea de supraveghere. În întelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus menţionate aparţinând persoanelor vizate au urmatorul conţinut:

1.         Dreptul de acces la date: Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la Operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta. Astfel, la cererea scrisă, semnată şi datată a persoanei respective, trimisă pe adresa Organizatorului.

2.         Dreptul de intervenţie asupra datelor: Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:

  • dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  • după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
  • realizarea notificării către terţele persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform pct. (i) sau (ii), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat. Astfel,Organizatorul va rectifica, actualiza, bloca, şterge sau transforma în date anonime toate acele date a căror folosire nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001.

3.         Dreptul de opoziţie: Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop  (reprezentând alin.2 al art.15 din legea 677/2001).

 

ART. 10. INTRERUPEREA CAMPANIEI

Campania va putea fi întreruptă în caz de forţă majoră sau printr-o decizie unilaterala  a Organizatorului, dar nu înainte de a anunţa publicul cu cel putin 24 de ore in prealabil.

Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament.

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul este obligat sa comunice aparitia cazului de forta majora Participantilor la Campanie in termen de 5 zile lucratoare de la producere.

 

ART. 11. LITIGII

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament.

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

 

ART. 12.  RESPONSABILITATE

In cazul în care Organizatorul constată că un Participant nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin respectivului Participant, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare împotriva tentativelor de frauda, abuzurilor sau oricaror alte imprejurari care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

 

ART. 13. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Prin participarea la aceasta Campanie, Participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament. Regulamentul Campaniei va fi disponibil, în mod gratuit, pe pagina de web a S.C. METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L oricărui solicitant sau poate fi solicitat printr-o cerere scrisă şi datată la S.C. METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L., Bucuresti, bd. Theodor Pallady 51 N, Cladirea C6, Corp A, Sector 3.

 

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, şi a fost semnat în 1 exemplar original și 4 (patru) duplicate, astăzi 20.04.2021

 

S.C. METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L.

Valentin Păuna

Cazes Phillipe Maurice Raphael

Vasile Radian