Notificare cu privire la protecția datelor - filmare

1. Informații generale

a) Introducere

Prezentul formular de informare are scopul de a vă aduce la cunoștință detalii cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în legătură cu această prelucrare conform Regulamentului Uniunii Europene nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date („GDPR”) și a celorlalte prevederi legale aplicabile.

b) Operator

Conform GDPR, calitatea de operator este deținută de METRO Cash & Carry Romania SRL („METRO”), cu sediul in Bd. Theodor Pallady 51N, Cladirea C6, Corp A Cod Postal 032258, Sector 3, Bucuresti. Pentru întrebări sau solicitări privind prelucrarea datelor, vă rugăm să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor, ale cărui date de contact le puteți găsi mai jos.

Conform GDPR, calitatea de operator este deținută de METRO Cash & Carry Romania SRL („METRO”), cu sediul in Bd. Theodor Pallady 51N, Cladirea C6, Corp A Cod Postal 032258, Sector 3, Bucuresti. Pentru întrebări sau solicitări privind prelucrarea datelor, vă rugăm să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor, ale cărui date de contact le puteți găsi mai jos.

c) Responsabilul cu protecția datelor

Aveți posibilitatea de a contacta oricând responsabilul nostru cu protecția datelor, folosind următoarele date de contact: adresa poștală menționată la punctul (b) și/sau e-mail dataprotection@metro.ro.

2. Informații privind prelucrarea

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal conform descrierii din Declarația de Consimțământ în scopul înregistrării materialelor de marketing si promoționale: filmari video in magazinele METRO, dar si ale partenerilor, materiale ce vor fi difuzate in toate mediile, asa cum a fost mentionat in declaratia de consimtamant.

În vederea realizării acestor scopuri, datele dumneavoastră cu caracter personal (inclusiv datele colectate prin intermediul materialelor foto/audio/video, inclusiv vocea si/sau imaginea subsemnatului („Materiale”) vor fi transferate către furnizori externi de servicii din România pentru pregătirea de materiale promoționale și de marketing, precum si catre societati afiliate METRO AG. De asemenea, nu se transferă date cu caracter personal către o ţară terţă în mod direct, cu excepţia folosirii/transmiterii materialelor foto/video pe canale media (postare pe medii online precum şi pe reţele şi platforme de socializare) activităţi care ar putea avea ca efect transferul de date către o ţară terţă. În aceste cazuri, METRO nu are un control efectiv asupra modului în care datele cu caracter personal sunt utilizate, responsabilitatea pentru asigurarea securităţii datelor revenind entităţilor ce administrareaza fiecare platformă în parte. Totodată, în aceste cazuri, există posibilitatea preluării datelor de către orice membru al publicului interesat, caz în care responsabilitatea aferentă unui Operator de date cu caracter personal revine în totalitate fiecărui executant a unei copii a informaţiilor sau a transmiterii acestora catre terti.

METRO va păstra datele dvs. pe durata necesară îndeplinirii scopurilor menționate anterior: (a) datele colectate prin intermediul formularului de consimtamant vor fi pastrate pentru o durată de 3 ani de la data semnarii (termenului legal de prescripție)

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor este articolul 6, alineatul 1, litera a) din GDPR. Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și furnizarea datelor sus-menționate sunt voluntare. Nu aveți obligația de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal, iar furnizarea acestora nu reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract. În cazul în care nu ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal, acest lucru nu va avea nicio consecință sau impact negativ în ceea ce vă privește. Datele cu caracter personal sus-menționate sunt păstrate până la retragerea acestui consimțământ. În cazul în care aveți orice întrebări referitoare la prelucrarea de către METRO a datelor cu caracter personal ce va apartin, nu ezitați să contactați responsabilul METRO cu protecția datelor pe adresa de e-mail dataprotection@metro.ro

3. Drepturile dumneavoastră

În calitate de persoană vizată, puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor în orice moment la datele de contact indicate la punctul 1 de mai sus, fără a fi necesar să respectați anumite formalități de notificare, pentru a vă exercita drepturile de care beneficiați conform legislației. Aceste drepturi sunt următoarele:

 

a) dreptul de a primi informații despre prelucrarea datelor și o copie a datelor prelucrate (dreptul de acces, articolul 15 din GDPR);

b) dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea datelor cu caracter personal incomplete (dreptul la rectificare, articolul 16 din GDPR);

c) dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele au fost făcute publice, de a solicita informarea celorlalți operatori cu privire la solicitarea de ștergere a datelor (dreptul la ștergerea datelor, articolul 17 din GDPR);

d) dreptul de a cere restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal (dreptul la restricționarea prelucrării datelor, articolul 18 din GDPR) ;

e) dreptul de a primi datele cu caracter personal care privesc persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a transmite aceste date altui operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 din GDPR);

f) dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal cu scopul de a opri această operațiune (dreptul la opoziție, articolul 21 din GDPR);

g) dreptul de a împiedica luarea unei decizii despre dumneavoastră, care este bazată exclusiv pe prelucrarea automată, dacă respectiva decizie produce efecte juridice în ce va privește sau, în mod similar, va afectează semnificativ (articolul 22 din GDPR);

h) dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul dat, în vederea încetării unei prelucrări a datelor bazată pe consimțământul dumneavoastră. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR);

i) dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro), daca apreciați că prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă prevederile GDPR (dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere, articolul 77 din GDPR).