Devino client METRO

Aplică pentru un card METRO

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE ” Micile antreprenoare”SECTIUNEA 1 – ORGANIZATORII CAMPANIEI

1.1 Campania este organizata de :

Banca Comerciala Romana S.A., institutie de credit,  persoana juridica romana , cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr 15, sector 3, cod postal 030016 , inregistrata in Registrul Institutiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-008/1999, cont bancar cod IBAN RO39RNCB0002B00026473000 deschis la Banca Comerciala Romana S.A. – Centrala, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/90/1991, CUI RO 361757, societate comerciala pe actiuni administrata in sistem dualist, avand un capital social subscris si varsat integral in valoare de 1.625.341.625,40 RON, avand numar de Operator de date cu caracter personal 3776 si 3772 (denumita in continuare „Co-Organizator” sau „BCR"), si

 

S.C. METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL, persoană juridică romană, cu sediul în B-dul Theodor Pallady, nr. 51N, clădirea C6, corp A, sector 3, Bucureşti, cod unic de înregistrare RO 8119423, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/9081/2010, inregistrata in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal in baza notificarii nr 1207 ( denumita in continuare „Co-Organizator” sau „Metro”)

 

1.2 Campania promotionala ”Micile antreprenoare”, denumita in continuare „Campania”, se va derula sub prevederile prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.

 

SECTIUNEA 2 - DURATA CAMPANIEI, ARIA DE DESFASURARE SI PRODUSELE/SERVICIILE PARTICIPANTE

2.1 Campania se va desfasura in Bucuresti, in ziua de 08 martie 2019 in intervalul 00:00 – 23:59 (ora Romaniei), urmand a fi organizata si desfasurata intr-o prima etapa in maternitatile din Bucuresti participante la campanie, iar intr-o etapa ulterioara, in unitatile BCR ,pe site-ul www.bcr.ro si www.metro.ro (unde se pot afla detalii despre campanie), conform mecanismului campaniei (punctul 3 din prezentul regulament).  

2.2 In situatia in care Co-Organizatorii decid sa scurteze/sa prelungeasca aceasta campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta participantilor prin publicarea informatiei pe site-ul www.bcr.ro sau prin afisare la unitatile teritoriale, precum si site-ul www.metro.ro cu cel putin 7zile inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.

2.3. Produsele/ serviciile participante la Campanie sunt urmatoarele:

a) Depozit la termen ce va putea fi accesat la implinirea varstei de 18 ani

 1. Regulamentul oficial de desfasurare a Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant.

2.5 Pentru detalii privind Campania, participantii pot solicita gratuit consultarea Regulamentului, dupa cum urmeaza:

 1. adresandu-se unitatilor BCR;
 2. accesand portalul Co-Organizatorilor (www.bcr.ro si www.metro.ro).
 3. apeland InfoBCR (serviciu disponibil zilnic, de luni pana duminica, intre 8.00 si 22.00) la urmatoarele numere de telefon: 0800 801 BCR (0800 801 227) apelabil din orice retea nationala sau la +4021 407 42 00, apelabil la tarif normal din strainatate.

 

SECTIUNEA 3 - DREPTUL DE PARTICIPARE. MECANISMUL CAMPANIEI

 1. La Campanie pot participa toate persoanele fizice care pentru a fi considerate eligibile vor indeplini cumulativ urmatoarele conditii (denumite in continuare „Participanti”):

  a) sa fie persoane fizice rezidente;

  b) sa fie nascute in data de 08.03.2019, in intervalul orar 00:00 – 23:59 intr-una din maternitatile din Bucuresti participante in campanie

  c) sa fie nou-nascuti de sex feminin.

  d) sa respecte conditiile din prezentul Regulament.

  Tutorii/reprezentantii legali ai Participantilor trebuie sa transmita catre Metro la adresa de e-mail micileantreprenoare@metro.ro pana pe data de 8 aprilie 2019 inclusiv, formularul atasat prezentului Regulament, completat corespunzator impreuna cu documentele mentionate in formular.

   

 2. Nu pot participa la Campanie:

a) copii ai angajatilor BCR/ai entitatilor la care BCR detine participatii, ai angajatilor Metro, ai agentiei de publicitate sau ai tipografiei implicate in desfasurarea acestei campanii,

3.3  Participarea la Campanie este gratuita.

3.4.  Metro va proceda la verificarea documentelor transmise si va valida Participantii care indeplinesc conditiile mentionate la 3.1., prin emiterea unui voucher cadou care va fi inmanat tutorelui/reprezentilor legali ai Participantilor validati.

3.5. Dupa validarea Participantilor, Metro va transmite lista Participantilor validati catre BCR.

 

SECTIUNEA 4 - DESCRIEREA PREMIILOR

4.1 Premiile constau in bani  si sunt in valoare neta, dupa retinerea impozitului, de 1,500 euro per premiu individual, constituiti intr-un depozit la termen, deschis pe numele Participantilor validati, nascuti in data de 08.03.2019 si care poate fi accesat dupa implinirea varstei de 18 ani. Valoarea bruta a unui premiu este in suma de 7,843 lei (la un curs RON/ EUR de 4.7448).

 

SECTIUNEA 5 -  ACORDAREA PREMIILOR

 

5.1. Premiile vor fi acordate Participantilor validati nascuti in data de 08.03.2019, in intervalul orar 00:00-23:59  in maternitatile din Bucuresti, sub forma unui depozit la termen care va putea fi accesat incepand cu implinirea varstei de 18 ani.

5.2. BCR se obliga sa-i contacteze telefonic pe tutorii/reprezentantii legali ai persoanelor inscrise si validate conform Sectiunii 3, in termen de 30 zile lucratoare de la validarea acestora de catre Metro, pentru indeplinirea formalitatilor. Acest termen poate fi depasit in situatii mai presus de diligentele BCR.. In cazul in care tutorii/reprezentantii Participantilor validati nu pot fi contactati din diverse motive (ex: lipsa numar de telefon, numar telefon invalid sau incorect inregistrat in aplicatie, nu au putut fi gasiti dupa efectuarea a 3 apeluri etc) sau refuza premiul atribuit, premiile vor ramane la dispozitia Co-organizatorilor .

5.3. Tutorii/reprezentantii legali vor fi invitati in sucursala BCR indicata in cadrul apelului telefonic, in vederea indeplinirii formalitatilor de deschidere conturi. Ulterior, dar nu mai tarziu de 60 de zile de la data validarii castigatorilor, BCR va vira contravaloarea premiilor in aceste conturi curente si va invita tutorele/reprezentantul Participantului validat pentru constituirea depozitului. In situatia in care tutorele/reprezentantului legal nu se va prezenta pentru formalitatile de deschidere a depozitului in maxim 90 zile de la validarea Participantilor, premiile vor ramane la dispozitia Co-Organizatorilor si pot fi oricand retrase din contul curent de catre banca.

5.4 Un participant la Campanie nu poate castiga decat un premiu in cadrul acesteia. Dreptul asupra premiului nu poate fi transferat unei alte persoane, iar premiile in bunuri nu se pot schimba cu contravaloarea in bani.

 

SECTIUNEA 6 - TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

6.1 Co-Organizatorii se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

6.2 Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva Participantilor validati. De la data virarii premiilor, toate cheltuielile legale aferente acestora revin proprietarului.

 

SECTIUNEA 7 - LEGEA APLICABILA.LITIGII

7.1 Eventualele neintelegeri aparute intre Co-Organizatori, precum si intre acestia si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti de la sediul BCR.

7.2 Legea aplicabila este legea romana.

7.3 Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la urmatoarea adresa: ma@metro.ro in termen de maxim 30 zile de la data incheierii Campaniei. Dupa aceasta data, Organizatorii nu vor mai lua in consideratie nicio reclamatie.

 

SECTIUNEA 8 - INTRERUPEREA/INCETAREA CAMPANIEI

8.1 Campania va putea fi intrerupta/incetata inainte de termen doar in caz de forta majora si/sau caz fortuit(asa cum sunt acestea definite de Codul Civil) sau printr-o decizie a Organizatorului.

In situatia aparitiei vreunuia din aceste cazuri, Co-Organizatorii vor anunta participantii pe portalul Co-Organizatorilor www.bcr.ro si www.metro.ro) sau prin afisare la unitatile teritoriale.

8.2  In situatiile avute in vedere la pct. 8.1 sunt incluse si hotararile instantelor judecatoresti, precum si actele unor autoritati publice competente.

8.3 Pentru situatiile avute in vedere la pct. 8.1 si pct. 8.2, Co-Organizatorii  nu mai au nicio obligatie catre participanti cu privire la returnarea vreunei sume de bani cu titlu de despagubire sau alte asemenea pretentii.

 

SECTIUNEA 9 -  INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

9.1 Co-Organizatorii in scopul acestei campanii actioneaza in calitate de Operatori Asociati, conform art.26 din Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 si prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie in conformitate cu prevederile legale aplicabile in materia protectiei datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fara limitare la prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016.

9.2 Datele cu caracter personal sunt prelucrate in vederea executarii obligatiilor si exercitarii drepturilor care rezulta din aplicarea prezentului Regulament, cum ar fi: pentru desfasurarea campaniei, pentru stabilirea eligibilitatii Persoanelor Vizate, acordarea premiilor Campaniei, reconcilierea datelor intre Co-Organizatori (transmiterea-primirea datelor) realizarea de rapoarte statistice, evidente privind implementarea Campaniei si pentru indeplinirea obligatiilor fiscale decurgand din retinerea, virarea impozitului aferent contravalorii premiilor. Furnizarea datelor de catre Persoanele Vizate este voluntara. Refuzul furnizarii acestora poate atrage imposibilitatea participarii la Campanie.

9.3 In scopul derularii acestei Campanii urmatoarele date cu caracter personal vor fi prelucrate:  numele si prenumele, seria si numarul cartii de identitate, CNP, numarul de telefon, adresa de email, data si locul nasterii, adresa completa apartinand Participantilor si reprezentantilor sai legali (denumite Persoane Vizate).

9.4 Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia, reprezentantilor Co-Organizatorilor, companiilor din grupul Co-Organizatorilor, autoritati publice de orice tip si a cazurilor in care Co-Organizatorii trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

9.5. Datele cu caracter personal ale Persoanelor Vizate la Campanie vor fi introduse vor fi stocate pe durata necesara organizarii Campaniei, precum si ulterior in vederea indeplinirii obligatiilor legale care incumba Co-Organizatorilor inclusiv obligatiile in materie fiscala si in materia arhivarii. Dupa expirarea duratelor de stocare, este posibil ca Co-Organizatorii sa anonimizeze datele, lipsindu-le astfel de caracterul personal, pentru scopuri statistice.

9.6. Persoanele vizate, beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (dreptul de „a fi uitat”), dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitate, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si/sau instantelor competente, in masura in care considera ca este necesar. Pentru mai multe detalii privind activitatile de prelucrare si modul de exercitare a drepturilor, participantii pot contacta Co-Organizatorii la urmatoarele adrese de e-mail: BCR: dpo@bcr.ro si METRO: dataprotection@metro.ro

 

SECTIUNEA 10 -  ALTE PREVEDERI ALE REGULAMENTULUI

10.1 Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord si accepta neconditionat si in mod irevocabil prevederile prezentului Regulament. In cazul in care Organizatorul constata neindeplinirea si/sau nerespectarea conditiilor stipulate de prezentul regulament, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati.

10.2 Co-Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare dupa anuntarea prealabila a participantilor pe site-ul www.bcr.ro si www.metro.ro si/sau prin afisare la unitatile teritoriale.Anuntul se va face de catre Co-Organizatori cu cel putin 7 zile inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.

 

Urmatoarele anexe fac parte integranta din prezentul Regulament:

 

Anexa 1- Lista maternitatilor participante la campanie

Maternitatea Elias
Maternitatea Cantacuzino
Maternitatea Sfantul Pantelimon
Maternitatea Polizu
Maternitatea Filantropia
Maternitatea Bucur
Maternitatea Giulesti
Maternitatea Nicolae Malaxa
Maternitatea C.F. Nr.2
Maternitatea Spitalului Universitar
Maternitatea Caritas
Maternitate Medlife
Maternitatea Sanador
Maternitatea Regina Maria
Maternitatea Medicover

 

Anexa 2 -  Formular parinti

 

Denumirea Co-Organizatorilor

Banca Comerciala Romana S.A., Calea Victoriei nr 15, sector 3, Bucuresti, Romania

S.C. Metro Cash & Carry Romania S.R.L.

 

Regulamentul în formă originală este disponibil la sediul METRO Cash & Carry România din Bulevardul Theodor Pallady, nr.51 N, Cladirea C 6, Corp A- și poate fi consultat de luni până vineri între orele 8:00-17:00.