Devino client METRO

Aplică pentru un card METRO

Regulamentul programului de bonus METRO PLUS

Regulamentul programului de bonus METRO PLUS

 

1. Informaţii generale:

Prin programul de bonus METRO PLUS, METRO Cash and Carry România își recompensează clienții Horeca și Trader cu puncte bonus. Punctele acumulate pot fi folosite exclusiv pentru obținerea de reduceri la cumpărarea produselor din orice magazin METRO Cash and Carry România.

În programul METRO PLUS sunt incluse toate articolele din cataloagele METRO și din programul „Cumperi mai mult, plăteşti mai puţin” cu excepția tutunului, a cartelelor telefonice și a bonurilor de carburant.

 

2. Condiţii de calificare în programul de bonus METRO PLUS:

Programul de bonus METRO PLUS are focus fidelizarea clienților Horeca și Trader, excluzând clienții angrosiști sau clienții care au afaceri în domeniul distribuției.

În situația în care profilul afacerii unui client se schimbă și, în urma schimbărilor, nu mai intră în categoria clienților angrosiști sau a celor cu afaceri în domeniul distribuției, acesta va beneficia automat de punctele METRO PLUS începând cu luna următoare efectuării schimbării în sistemele METRO aprofilului afacerii din punct de vedere legal.

Clienții Horeca şi Trader sunt calificați automat în programul METRO PLUS dacă îndeplinesc următoarele condiții:

 

  1. Au cel puțin o achiziție lunară ȋn rețeaua METRO;
  2. Au achiziții în rețeaua METRO de peste 5.000 RON/TVA inclus lunar pentru bonus de 1% din valoarea achizițiilor din luna respectivă;
  3. Au achiziții în rețeaua METRO de peste 15.000 RON/TVA inclus lunar pentru bonus de 2% din valoarea achizițiilor din luna respectivă.
  4. Nu sunt incluși în black list (nu înregistrează debite restante; nu se află în litigii cu Metro; nu sunt subiecții unor plângeri penale înaintate de Metro).

 

3. Condiții de acumulare a punctelor METRO PLUS:

Punctele METRO PLUS pot fi acumulate de către toţi deținătorii de card ai clienţilor calificaţi automat, începând cu 01.01.2018 în toate canalele de vânzare METRO (magazin Cash and Carry, delivery, distribuție, cash-on delivery).

Punctele nu pot fi acumulate în perioada în care Clienții sunt incluși în black list, așa cum aceasta este definită mai sus. Acumularea punctelor poate fi reluată începând cu data de întâi (1) a lunii următoare celei în care s-a efectuat eliminarea clientului din black list.

 

4. Condiții pentru utilizarea punctelor METRO PLUS:

Punctele de loialitate pot fi folosite ca metodă de plată la achitarea facturii în magazinele METRO Cash and Carry.

Începând cu 01.02.2018 se pot folosi punctele acumulate în programul METRO PLUS astfel:

  1. Cu punctele acumulate se poate plăti un procent maxim de 10% din valoarea unei facturi (ex.: Valoare bonus: 500 Lei, Valoare factură: 1000 Lei, Valoare maximă din factură care poate fi plătită cu puncte: 100 Lei);
  2. Punctele acumulate au o valabilitate de 3 luni de la data acordării lor, (ex.: Punctele acumulate în luna Ianuarie 2018 și acordate la 01 Februarie 2018 pot fi consumate până la dată de 30 Aprilie 2018);
  3. Punctele pot fi folosite de către toți deținătorii de card autorizați de către clienții METRO;
  4. Punctele pot fi folosite doar în magazinele METRO Cash and Carry, punctele bonus nu pot fi folosite în oricare alt canal (ex.: canalele delivery şi distribuție). Clienții pot plăti cu puncte bonus în orice magazin METRO din România, indiferent de magazinul în care au acumulat puncte;
  5. Punctele METRO PLUS pot fi folosite doar pe facturile emise pe persoană juridică.
  6. Punctele nu pot fi utilizate în perioada în care Clienții sunt incluși în black list, așa cum aceasta este definită mai sus. Utilizarea punctelor poate fi reluată începând cu data de întai (1) a lunii următoare celei în care s-a efectuat eliminarea clientului din black list.

Punctele de loialitate se șterg din contul clientului după utilizare sau la epuizarea intervalului de 3 luni de la acordare, oricare eveniment survine primul.

Pentru condițiile aplicabile în cazul unui retur pe o factură achitată cu puncte de loialitate, instrucțiuni și detalii sunt disponibile în magazinele METRO.

 

5. Alerte privind situația punctelor METRO PLUS

Toate informațiile despre bonusul METRO PLUS sunt disponibile pe fiecare factură juridică emisă.

Informațiile disponibile pe factură sunt următoarele:

Valoarea cumpărăturilor în luna curentă: 10 000 lei

Bonus disponibil: 300 lei

Din care 150 lei expiră la 31.03.2018

IMPORTANT: Informațiile cu privire la punctele disponibile sunt vizibile fiecărui deținător de card autorizat, responsabilitatea actualizării acestora revenind clienților METRO.

Bonusul METRO PLUS nu poate fi cumulat cu alte beneficii METRO, cu excepția clienților “La Doi Pași” care au în vigoare, la data publicării prezentului regulament, un contract care prevede un sistem de bonusare specific.

Clienții nu pot folosi bonusul dacă înregistrează debite față de METRO la data îndeplinirii criteriilor pentru încasarea bonus-ului, dacă se află în litigii cu METRO sau dacă împotriva lor METRO a depus plângeri penale, la dată îndeplinirii criteriilor pentru încasarea bonus-ului.

 

6. Taxe şi impozite:

Produsele eligibile sunt produse care se regăsesc în mod normal în sortimentul METRO.

Punctele de loialitate folosite pentru achitarea facturii vor fi evidențiate de METRO în factură emisă către clientul beneficiar că metodă de plată a facturii.

Beneficiarul este răspunzător cu privire la respectarea prevederilor legislației financiar-fiscale în momentul înregistrării facturii achitate cu bonus.

 

7. Protecţia datelor personale:

Prin participarea la acest regulament, se prezumă luarea la cunoștință a regulamentului și consimțământul  participantului pentru procesarea datelor sale cu caracter personal de către organizatorul Campaniei, în conformitate cu legea 677/2001.

SC METRO CASH & CARRY este înregistrat că operator de date cu caracter personal nr. 1207 la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

Tuturor clienților participanți la Programul METRO PLUS le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenție, de opoziție, de a se adresa instanței competente și de plângere către autoritatea de supraveghere. În înțelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus menționate aparținând persoanelor vizate au următorul conținut:

Dreptul de acces la date: Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta.

Dreptul de intervenție asupra datelor: Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit:

• după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

• după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

• realizarea notificării către terțele persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform pct. (i) sau (îi), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat. Astfel, Organizatorul va rectifica, actualiza, bloca, șterge sau transforma în date anonime toate acele date a căror folosire nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001.

Dreptul de opoziție: Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop  (reprezentând alin.2 al art.15 din legea 677/2001).

 

8. Litigii:

Prezentul Regulament este guvernat de legea română.

Orice dispută, în cazul în care nu se va soluționa pe cale amiabilă va fi soluționată de instanțele de judecată competente.

 

9. Alte prevederi ale programului de bonus METRO PLUS

METRO Cash and Carry își rezervă dreptul de a modifica prezentul program de bonus. Orice modificare survenită pe perioada desfășurării programului va intra în vigoare după afișarea acesteia pe site-ul www.metro.ro.